Maxi Test
 
 

O нac

 
 

Правила на състезанието

1. Съдържанието на задачине предвижда решаване на логически задачи, главоблъсканици, ребуси. В състезанието могат да участват всички ученици от началните, средните, основните училища, гимназиите, професионалните училища, училищата по изкуствата и други. За всяко училище следва да се определи учител- координатор, който ще баде лице за връзка между учениците и организаторите. 

2. В състезание без измерване на времето, участниците решават 20- 30 задачи, а в състезание с измерване на времето – до 10 задачи.

3.Участниците могат да се конкурират по 3 начина:
“А” - СЪСТЕЗАНИЕ БЕЗ ИЗМЕРВАНЕ НА ВРЕМЕТО – то е с продължителност 5 – 6 седмици и се провежда в периода октомври - декември
“Б” - СЪСТЕЗАНИЕ С ИЗМЕРВАНЕ НА ВРЕМЕТО – трае 70 минути и се провежда в периода март - април
“А+Б” - КОМБИНИРАНО
Участието в “А” и “Б” се оценява независимо от участието си едното или двете състезания.

4.Ученикът се включва в състезанието чрез формуляр за регистрация, чрез координатора и заплаща такса по банковата сметка на организатора / виж Плащания / , като се посочва ИД – кода на училището, определен от организатора .
Организаторът определя за всяко училище ИД- код на съответното училище, който код се посочва във формуляра за регистрация, в документа за дзаплащане, в листа с отговорите и при писмената комуникация с оргатизатора. В случай на небрежност, не носим отговорност за последствията от възникналите недоразумения.

5. Всяка задача има своя точкова тежест.Нейното правилно и вярно решение носи на участника определен брой точки. Всички задачи имат еднозначен отговор, а указания ще бъдат давани, при необходимост, за всяко отделно състезание.

6. Правилните решение ще бъдат изпращани на координатора или ще бъдат публикувани на датата, определена в указанията за състезанието и инструкциите към задачите. В състезанието без измерване на времето, победителите ще бъдат определяни на базата на общите резултати и ще бъде фиксирано тяхното класиране в международен или национален аспект, което ще баде отразено в сертификата.
В състезанието с измерване на времето се отчита, както времето за решаване на задачите, така и правилността им, като това носи определен брай точки. Най- добрите състезатерли от съответната страна участват в международното състезание за разпределението на финансовите награди. Останалите класирани получаван по- малки финансови награди или съответните сертификати, съобразно набраните точки.

7. Състезанието с измерване на времето се провежда във всички държави и училища под надзора на координатора, който следи за продължителността. Измерването на времето предмолага, координаторът да е посочил в листа с отговорите, изрично ,началото и края при изпълнението на задачите. При ON-LINE включването , времето се засича автоматично. 

8. В случай, че състезател е възпрепятстван да участва в състезание с измерване на времето, то координаторът може да определи друг ученик за участие, но такса не се връща.

9.Списъкат на победителите и резултатите, по училища и участници, се публикуват на интернет- страницата на организаторите и се изпращат по електронната поща на координатора.

 

 

EURO-BRANCH s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVAKIA, Tel./Fax: +421/57/762 5238 E-mail: info@geniuslogicus.eu

webdesign & software © bart.sk