Maxi Test
 
 

O нac

 
 

Начини и форми на участие в състезание “Б”

Това състезание предполага отчитане на времето. Неговата продължителност е 70 минути, организира се на територията на съответната страна и се провежда под прекия контрол на координатора, като се следи за времетраенено. Всеки участник има възможност да участва в това състезание и по елекронен път . 

При този начин времето се отчита автоматично.

1. ON-LINE форма . Участниците решават задачите направо – на нашата web – страница като може де ги ползва самостоятелно или чрез координатора във формат на PDF , разработени в раздел «Конкурсни задачи», а отговорите въвежда ON-LINE . 

Предимствата на ON-LINE формата са :
- сравнително по-ниската такса за участие ;
- по- бързият достъп до задачите, който е гарантиран веднага след регистрацията и извършване на заплащането / което е твърде различно от класическият подход, където участниците очакват регистрация, получаване на задачите, размножаване на материалите и разпределянето им/ ;
- избягва се възможността да се изгуби бланката при изпращането и по пощата, като се спестяват и разходи за пощенски услуги;
- координаторът получава съобщение и информация за састезанието, както и броя на получените бланки с отговори във времето, определено за последен срок за изпращане на бланките с отговорите;
- участниците в състезанието могат чрез e- mail да получат справка за изпратената бланка с отговори, като посочат адреса на електронната си поща / когато участникът желае това или в случай на забравена парола/

2.Кореспондентска форма
В случай, че училището се зарагистрира и избере изрично кореспондентската форма, то това предполага, че е приело и дава съгласието си за това , че задачите и бланките с отговорите ще се разпечатват в самото училище без това да се подпомага от организаторите, както и за това, че бланкиге с отговорите се сканират и сканираните решения се изпращат по електронната поща на организатора на състезанието.

Начини и форми на участие в състезание “А”

EURO-BRANCH s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVAKIA, Tel./Fax: +421/57/762 5238 E-mail: info@geniuslogicus.eu

webdesign & software © bart.sk