O nás

 
 

Formy zapojenia do súťaže "B"

SÚŤAŽ  S MERANÍM ČASU prebieha v trvaní cca 70 min. na všetkých zapojených školách vo všetkých krajinách súčasne (podobne ako písomné maturity) pod dohľadom koordinátorov a s meraním dosiahnutého času. Máte tiež možnosť absolvovať súťažné kolo spôsobom "on-line" priamo na našej webovej stránke.
Súťažiaci môžu súťažiť v súťažnej časti dvomi nasledujúcimi spôsobmi:

1. "ON-LINE" - v prípade, že si zvolíte túto formu, môžete po prihlásení sa do systému riešiť zadania priamo na našej webovej stránke v časti "SÚŤAŽNÉ ZADANIA".

Výhodou je, že:
• sa nemusíte spájať s inou školou kvôli objektivite merania času a dohľadu nad súťažiacimi, lebo čas je meraný a zaznamenaný automaticky
• neplatíte žiadne poštovné a neriskujete stratu odpovedníkov zaslaných poštou
• súťažiaci nemusia prepisovať odpovede do odpovedníkov (pri online riešení vpisujú súťažiaci odpovede priamo do zadania), čím sa vyhne náhodným chybám a má viac času na riešenie
• výhodou je aj rýchlosť a bezproblémovosť odoslania. Obratom obdržíte potvrdenie o doručení.
• v prípade, že máte viac súťažiacich ako počítačov, je možné súťažiť postupne v menších skupinách.

2. KOREŠPONDENČNE - na papierových tlačivách, ktoré si po zadaní hesla môžete stiahnuť vo formáte PDF v časti "SÚŤAŽNÉ ZADANIA". Zadania a odpovedníky zasielame poštou.
Podmienkou tohto spôsobu súťaženia je spojenie dvoch škôl, prípadne potvrdenie iného koordinátora alebo učiteľa z inej školy o konaní súťažného kola na tlačive, ktoré si stiahnete spolu so zadaniami. Zoznam zapojených škôl v okolí každej jednotlivej školy zašle organizátor v dostatočnom predstihu na každú zapojenú školu aj s uvedením telef. kontaktu, prípadne mailovej adresy okolitých škôl tak, aby sa jednotliví koordinátori mohli vzájomne spojiť a dohodnúť detaily konania SÚŤAŽE S MERANÍM ČASU. Vo výnimočných prípadoch je možné dohodnúť sa s organizátorom na výnimke tak, aby bola zachovaná objektivita organizácie SÚŤAŽE S MERANÍM ČASU.
Vyplnené odpovedníky pošlite na našu adresu:

                 EURO-BRANCH s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina


• Zvoľte si v prihláške iba jednu z vyššie uvedených foriem súťaženia. Zvolená forma je záväzná pre všetkých súťažiacich z danej školy!

Spôsob a formy zapojenia "A"

EURO-BRANCH s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina Tel./Fax: 0905412510
E-mail: info@geniuslogicus.eu
Bankové spojenie: SK3602000000001360373956 IČO: 36 444 685

webdesign & software © bart.sk